2012:17 Grundvattenundersökningar i Dalarna 2010-2011*

Om publikationen

Löpnummer:
2012:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
68 exklusive bilagor, totalt cirka 150 sidor
Publikationstyp:
Rapport

För att belysa den kemiska statusen för grundvattenförekomster genomfördes 2009 provtagningar och analyser av grundvatten kopplat till Badelundaåsen i Avesta, Hedemora, Säters och Borlänge kommun. Resultaten har använts som en del i att redovisa tillgänglig kemisk data för grundvattnet.

Ytterligare provtagningar genomfördes 2010 och 2011 för viktiga grundvattenförekomster i hela länet och resultaten ingår i rapporten. Förhållandena i Malung-Sälens kommun ingår inte men finns redovisade i ett senare skede i PM 2013:09.

Vattenkvaliteten för de undersökta grundvattenförekomsterna är förhållandevis god. Det har dock påträffats enstaka analysvärden som är högre än tröskelvärden i Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter SGU-FS 2008:2, bland annat för bekämpningsmedel. Resultaten kan ligga till grund för en klassning av den kemiska statusen samt underlag för eventuella åtgärder och uppföljning av den kemiska statusen i områden där halterna överstiger tröskelvärdet.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen vid intresse.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)