2012:10 Ängssvampar i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: 2012:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 212

Publikationstyp: Rapport

Närbild på en svamp i gräs

Åtgärdsprogrammet för svampar i ängs- och betesmarker inriktas främst på de tre arterna blårödling, Entoloma bloxamii, fager vaxskivling, Hygrocybe aurantiosplendens och praktvaxskivling, Hygrocybe splendidissima.

Ett övergripande mål är att lära tillräckligt mycket om dessa arters utbredning och miljökrav. Detta för att kunna föreslå lämpliga åtgärder syftande till att långsiktigt säkra deras fortbestånd i de av landets regioner som har naturliga förutsättningar att hysa arterna.

Totalt 100 utvalda platser har studerats under höstarna 2007-2010 i Dalarnas län. Kunskapen om fokusarterna i länet har genom projektet ökat betydligt. Före projektet var fyra lokaler kända med fynd av någon av de tre arterna. Efter hösten 2010 hade fyndlokalerna ökat till 16. Noggranna beskrivningar av fyndplatserna på har gjorts och analyserats. Även kunskaperna om utbredning och miljökrav för ängssvamparna i allmänhet har genom projektet vuxit i stor utsträckning. Som exempel har antalet fyndplatser för 14 andra av Dalarnas sällsyntaste och mest krävande ängssvampar tredubblats genom ÅGP-inventeringarna.

Genom de totalt 208 inventeringsbesöken på de 100 undersökta lokalerna har bedömningar kunnat göras av skötselstatus för detta urval av de biologiskt och kulturellt värdefullaste ängs- och betesmarkerna i länet.

OBS! Denna rapport är tryckt i bokform med hårda pärmar och kan alltså beställas i tryckt format. Den kostar då 100 kr. Boken finns även att köpa i Länsstyrelsens reception på Åsgatan 38 i Falun. Vid utskick tillkommer porto. Att ladda hem den kostar dock ingenting.   

Vill du beställa rapporten i tryckt format?

Klicka då på länken nedan.

Beställningsformulär för tryckta publikationer. Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt