2012:03 Materialförsörjningsplan - Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2012:03 Kniptjärnsbergets bergtäkt mellan Falun och Borlänge

Länsstyrelsen har tagit fram en regional materialförsörjningsplan för länet. En materialförsörjningsplan behandlar bland annat brytning och användandet av sand, grus och bergkross för anläggnings- och byggnadsindustrins behov. Planen ingår som ett led i miljömålsarbetet med det nationella miljömålet grundvatten av god kvalitet. Grundvattenförande gruslager viktiga för dricksvattenförsörjningen ska skyddas och naturgrustillgångarna är ändliga naturresurser som i stor utsträckning ska bevaras för framtiden.

Materialförsörjningsplanen syftar till att ge ett för länet samlat planeringsunderlag. Hantering och transport av berg-, jord- och grusmaterial sker över kommungränserna och planen är generellt redovisat för länet som helhet. Brytning av material regleras av miljöbalken och tillståndsprövningen hanteras till övervägande del av Länsstyrelsen. I enlighet med miljömålen minskar naturgrusanvändningen i Dalarna och ersätts alltmer av bergmaterial.

Under bilagor finns det GIS-material tillgängligt att ladda ner.           

Kontakt