2012:01 Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: 2012:01

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2012:01 Fluffiga vita moln och blå himmel

I Dalarna har övervakning av luftkvaliteten i länet samordnats av Dalarnas Luftvårdsförbund. Sedan 2001 har mätningar av kvävedioxid och VOC (bensen) genomförts med ungefär tre års intervall i alla tätorter i länet. Dessutom har vissa mätningar och modelleringar genomförts för andra ämnen som berörs av förordningen. Den nya förordningen ställer dock mer långtgående krav på den övervakning av luftkvaliteten som ska ske för uppföljning av miljökvalitetsnormerna.

Inom Dalarnas Luftvårdsförbund pågår för närvarande ett arbete med att utforma ett nytt program. Ett sådant program ska baseras på den kunskap som finns om luftkvaliteten i samverkansområdet.

Syftet med denna rapport är därför att beskriva resultaten från den övervakning som skett samt utifrån detta diskutera vad ett nytt program behöver innehålla för övervakning.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av projektledaren från länsstyrelsen och tjänstemän från länets största kommuner, Falun och Borlänge.

Kontakt