2012 Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-86533-61-8

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 164

Publikationstyp: Annan

Framsida PM Klimatanpassning i fysisk planering

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att minska klimatutsläppen bland annat genom strategisk planering för att reducera samhällsbyggandets klimatpåverkan, men också för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

En ny plan- och bygglag (PBL) trädde ikraft den 2 maj 2011, vilket skapar nya förutsättningar och möjligheter för kommunerna att väga in klimatfrågorna i den fysiska planeringen.

Denna skrift har tagits fram med syftet att ge vägledning och underlätta för kommunerna att integrera klimatanpassningsfrågorna i den fysiska planeringen, bland annat utifrån denna nya lagstiftning. Skriften är också tänkt att utgöra ett stöd för länsstyrelserna vid granskning av kommunala fysiska planer från klimatanpassningssynpunkt.

Denna skrift har tagits fram i samarbete mellan länsstyrelserna, som en del i det uppdrag som länsstyrelserna fick av regeringen 2009 att samordna och driva klimatanpassningsfrågorna i länen.

Kontakt