PM 2011:19 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Tillståndspliktiga verksamheter

Om publikationen

Löpnummer:
PM 2011:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Annan
Framsida PM 2011:19

Denna PM redovisar resultaten från ett projekt som pågick mellan september 2010 och våren 2011 i syfte att inventera förorenade områden vid tillståndspliktiga verksamheter i drift under Länsstyrelsens tillsyn. I projektet har de anläggningar som inte deltagit i tidigare genomförda projekt 2002-2006 valts ut för deltagande. Totalt inventerades sex anläggningar i detta projekt.

Sedan början 2000-talet har ett stort antal branscher och verksamheter inventerats genom Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO). Begreppet förorenade områden inbegriper områden, deponier, mark, grundvatten, sediment eller byggnader där halter av föroreningar överstiger bakgrundshalter.

I projektet har varje verksamhetsutövare själv ansvarat för att inventera sin verksamhet. Länsstyrelsens handläggare har bistått i detta arbete med vägledning och har sedan granskat resultatet.

Kontakt