PM 2011:18 Årängsåns avrinningsområde - Kunskapsunderlag för näringsbelastat område

Om publikationen

Löpnummer: PM 2011:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 36

Publikationstyp: Annan

Framsida PM 2011:18

År 2000 blev startskottet för en ny europeisk vattenpolitik. Då antog alla medlemsländerna i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Ramdirektivet implementerades i svensk lagstiftning år 2004, genom ”Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön”.

Vattenförvaltningsarbetet sker i sexårscykler. Vid årsskiftet 2009/2010 beslutade Vattenmyndigheten om ett åtgärdsprogram som kommer att gälla för den närmaste sexårscykeln, fram till årsskiftet 2015/2016. Åtgärderna i programmet riktar sig mot myndigheter och kommuner, och syftar till att få till stånd åtgärder för att bibehålla eller uppnå beslutade miljökvalitetsnormer för vattnen.

Kvaliteten på vattnen har bedömts i fem klasser; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. Olika miljöproblem har först bedömts var och en för sig, och sedan sammanvägts i en så kallad ekologisk status, där det miljöproblem som varit störst har styrt den slutliga bedömningen. Miljöproblemen som sammanvägts är näringspåverkan, försurning och fysisk påverkan (reglering, rensning/rätning och vandringshinder).

I denna rapport ingår statusbedömning med mera över Årängsåns avrinngsområde.

De beslutade statusbedömningarna finns att ladda ner som GIS-skikt från det regionala underlagsmaterialet (RUM) men kan även laddas ner från Vattenkartan som är kopplad till databasen VISS - Vatteninformationssystem Sverige. http://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx.

Kontakt