PM 2011:04 Så mår Dalälvens sjöar

Om publikationen

Löpnummer: PM 2011:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 24

Publikationstyp: Annan

Framsida PM 2011:04

Denna skrift är en sammanställning av utvärderingar som genomförts av Länsstyrelsen Dalarna och Dalälvens Vattenvårdsförening (DVVF).

I utvärderingarna har man undersökt växter och djur i Dalälvens sjöar för att ta reda på vilken betydelse den stora variationen i vattenkvalitet, omgivningsförhållanden och mänsklig påverkan har för växt- och djurlivet. Utvärderingarna har publicerats i länsstyrelsens rapportserie (se nedan).

Rapporternas slutsatser sammanfattas översiktligt i denna skrift. Med utvärderingarna som utgångspunkt har de nationella biologiska bedömningsgrunderna tillämpats för Dalälvens sjöar. Slutsatserna från detta presenteras och diskuteras.

 Rapportserien

Utvärdering av vattenväxter i Dalälvens sjöar – vad säger bedömningsgrunderna för miljökvalitet? (Daniel Larsson & Therese Carlsson, rapport 2008:28)

Metallhalter i fisk i Dalälvens sjöar – faktorer som påverkar och förändringar över tid. (Lennart Lindeström & Mats Tröjbom, rapport 2010:12)

Utvärdering av växtplankton i Dalälvens sjöar – koppling till näringstillgång och förändringar över tid. (Mats Tröjbom & Lajos Hajdu, rapport 2010:13)

Fiskbestånden i Dalälvens sjöar – faktorer som påverkar och förändringar över tid. (David Lundvall, rapport 2010:14)

Utvärdering av biologiska bedömningsgrunder för sjöar med erfarenheter från Dalarna. (Ann-Louise Haglund, Therese Carlsson, Daniel Larsson, David Lundvall & Hans Olofsson, rapport 2010:16)

Mjukbottenfaunan i Dalälvens sjöar – struktur och funktion (Per Mossberg & Hans Olofsson, rapport 2010:21)

Alla rapporter är utgivna av Länsstyrelsen Dalarna och kan beställas eller laddas ner som pdf. Dessutom publicerar Dalälvens Vattenvårdsförening regelbundet sina undersökningsresultat med mätdata och översiktliga sammanställningar i årsrapporter som kan laddas ner som pdf från www.dalalvensvvf.se.

Kontakt