Förstudie Malungs garveri - rapport

Om publikationen

Löpnummer:
Uppdragsnummer: 10512420198
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Annan
Framsida Förstudie Malungs garveri

Golder Associates AB (Golder) har av länsstyrelsen fått uppdraget att genomföra förstudien.

Huvudfastigheten Huden 1 är belägen i Malung, vid stranden av Västerdalälven ca 200 m söder om samhällets centrum. Undersökningen utfördes även på två närliggande fastigheter, nämligen Grönland 6:17 samt Grönland 61:7. Byggnaden på fastigheten används idag till näringsverksamhet, där sker bl.a. mottagning, lagring och försäljning av begagnade kontorsmöbler.

Under första halvan av oktober 2010 utförde Golder fältprovtagningar av mark, grundvatten, sediment, byggnadsmaterial och ett flertal andra matriser på fastigheterna.

Sammanfattningsvis bedömer Golder att ett behov av åtgärder finns för f.d. Malungs garveri med tanke på att risker för människors hälsa och miljö föreligger.

Kontakt