2011:25 Genetiska studier av öring från Lurån och Sångåns vattensystem

Om publikationen

Löpnummer: 2011:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2011:25 Lurån nedströms Hjulhusbromyren

En studie av öring från två vattensystem; Lurån och Sångån i centrala Dalarna, utfördes under 2009 och 2010 för att kartlägga förekomsten av distinkta lekbestånd, samt kvantifiera graden av genetisk variation inom och mellan dessa bestånd. Ett annat syfte var att uppskatta lekbeståndens genetiskt effektiva samt totala storlekar.

Båda områdena omfattas av Natura 2000-nätverket, där det främsta syftet är att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för flodpärlmussla, vilken är beroende av öring för sin fortlevnad. I båda systemen förekommer dessutom storvuxen sjövandrande öring, vilket i sig innebär ett högt naturvärde. Inom det samlade vattenvårdsarbetet pågår ytterligare arbeten avseende både skydd och restaurering i syfte att säkerställa områdenas höga naturvärden.

Kontakt