2011:24 Är miljömålsåtgärder effektiva? - En utvärdering i fyra län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 131

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2011:24 Hoppbackarna på Lugnet i Falun i bakgrunden, ett barn i rött åker ner för en backe, två andra barn tar sig upp, vinter och snö

Sveriges Lantbruksuniversitet har, på uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna, gjort en ansats att utvärdera miljömålsåtgärder i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och Örebro län. Totalt 19 åtgärder inom områdena energi/klimat, giftfri miljö, ytvatten och biologisk mångfald har utvärdets med avseende på miljönytta, måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Dessutom har framgångsfaktorer och hinder identifierats.

En utvärdering ställer stora krav på underlag som beskriver resursåtgång och miljönytta med åtgärden och många av de underlag som fanns var bristfälliga. Rapporten innehåller dock en del viktiga slutsatser för utformning av framtida miljömålsåtgärder.

Några av de viktigaste framgångsfaktorerna var att åtgärden hade ett tydligt mål, att den medförde nya forum och nätverk för samverkan, att arbetet drevs av personer med stort engagemang, att åtgärden genomfördes som länsövergripande projekt med kommunerna och att länsstyrelsen kunde erbjuda lättillgängliga och adekvata kunskapsunderlag.           

Kontakt