2011:22 Inventering av kungsörn i riksintresseområden

Om publikationen

Löpnummer: 2011:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Framsidan på rapporten - en vindsnurra i ett vinterlandskap och en fågel bredvid

För att öka kunskapen om förekomst av örn inom riksintresseområden för vindbruk har inventeringar utförts. Arbetet har planerats och genomförts i samarbete mellan Orsa, Mora och Rättviks kommuner samt Länsstyrelsen Dalarna.

Det är angeläget att i ett tidigt stadium få fram kunskaper om örnförekomster. Extra angeläget är det att dessa kunskaper finns inom de riksintresseområden för vindbruk som kommunerna tar fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplaneringen.

Kungsörnsinventeringarna fördjupar kunskapen om relevanta faktorer att ta hänsyn till. För samtliga tre kommuner visar de tematiska tilläggen på möjlig vindkraftsutbyggnad som överstiger kommunernas delar i länets planeringsmål för effekt i Dalarna. Inventeringsresultat som redovisas i denna rapport är förutom att de beaktas i arbetet med de tematiska tilläggen viktigt kunskapsunderlag inför vindkraftsprövningar. Att skatta inventeringsresultatens påverkan på möjliga vindkraftsetableringar är inte möjlig, prövningar ska inte föregripas. Förutom redovisning av inventeringsresultat gör inventerarna egna kommentarer om besökta områdens lämplighet för vindbruk.

Kontakt