2011:21 Gemensamma dataunderlag i Vanån ett pilotprojekt med Länsstyrelsen, Fortum och Dalälvens vattenregleringsföretag

Om publikationen

Löpnummer: 2011:21

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 94

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2011:21 Kartbild Dalarna

Vanån mynnar ut i Västerdalälven strax öster om Vansbro och har ett avrinningsområde som är ca 2 400 km2. I området finns totalt 37 nu aktiva dammar där merparten (17 st) ägs av Dalälvens Vattenregleringsföretag. Vid tre av dessa finns kraftverk vilka ägs av Fortum (2 st) och Kättbo jordägare besparingsskog. Bland de kända naturvärdena som finns i området kan nämnas ett antal skyddade våtmarker samt flodpärlmussla, flodkräfta och öring- och harrbestånd.

Denna rapport är en sammanställning av de relevanta dataunderlagen som finns för avrinningsområdet, både från Länsstyrelsens perspektiv med bl a de inventeringar som gjorts i området, kända naturvärden och andra undersökningar, men också från verksamhetsutövarnas perspektiv med data kring flöden och regleringar, vattendomar samt effektiviseringspotential i området. Inga analyser eller utvärderingar av dessa data har dock gjorts inom detta projekt.

Kontakt