2011:19 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Förorenade sediment

Om publikationen

Löpnummer: 2011:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2011:19 En person håller upp ett rör med ett prov från ett vattendrag, en sedimentfälla

I denna rapport har resultat från sedimentprovtagningar i länet sammanställts och utvärderats. De förorenade sedimenten har därefter inventerats och riskklassats enligt Naturvårdsverkets metodik MIFO fas 1. Då analysresultat har varit tillgängligt har inventeringen och riskklassningen till stor del baserats på de ämnen och halter som uppmätts.

I slutet av rapporten finns även en sammanställning av aktuella riktvärden i hopp om att kunna överblicka den mångfald av riktvärden som finns.

Största delen av analysdata har insamlats från Länsstyrelsens arkiv. Analysdata har sedan registrerats i SGU:s inmatningsmall för sedimentdata och data har skickats till SGU för inmatning i den nationella marina- och sjödatabasen (NMSD).

Kontakt