2011:11 Elfenbenslaven i Sverige

Om publikationen

Löpnummer: 2011:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Närbild på lavar

Våra klipp- och brantmiljöer hör till de ekosystem som fortfarande delvis är dåligt kända vad avser växt- och djurliv. Inte minst gäller detta vår kunskap om lavar och andra kryptogamer. Hur 1900-talets kraftigt förändrade markanvändning har påverkat brantbergens liv är också till stora delar okänt. Inom ramen för åtgärdsprogramssatsningen har därför flera åtgärdsprogram riktats just mot lavar i brant- och klippmiljöer. Dit hör den vackra och gåtfullt uppträdande elfenbenslaven, Heterodermia speciosa.

Rapporten utgör en värdefull kunskapsgrund inför såväl kommande undersökningar som hanterandet av de aktuella bergsbranterna vid kommande miljöärenden och inom ramen för arbetet med skogsskydd. Förhoppningsvis kan också denna rapport bidra till att förödelse av värdefulla lokaler förhindras i framtiden.

Kontakt