2011:02 Främmande musslor i Kårtyllasjöarna 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2011:02 Allmän dammussla (Anodonta anatina)

Vid inventering av kransalger i Dalarna 2009 gjordes fynd av en främmande musselart i den nedre av de båda Kårtyllasjöarna. Endast tre juvenila musslor hittades och dessa bestämdes av svenska och europeiska experter till Sinanodonta woodiana, kinesisk dammussla.

Vid återbesök i sjön 2010 genomfördes transektinventering i sjön och det sammanlagda fyndet, från transekterna och från andra delar av sjön, resulterade i 68 musslor av den främmande arten. Vid en närmare studie av musslorna visade sig de små individerna (ungefär upp till 4 år gamla) ha en slående likhet med S. woodiana medan de större exemplaren mer påminde om vår inhemska Anodonta cygnea, stor dammussla. Återigen granskades musslorna av experter och tack vare det stora antalet insamlade individer kunde man konstatera att det inte rör sig om S. woodiana. Däremot kom man fram till att det rör sig om en för Sverige främmande underart till A. cygnea.

Den underart som förts in i vattnet härstammar ursprungligen från nedre delarna av Donau och de yngre individerna påminner, precis som fynden från 2009, om S. woodiana. Eftersom inga exemplar av vår A. cygnea hittades i hela sjön finns misstanke om att hybridisering med den introducerade och främmande formen kan ha skett. Eftersom taxonomin och nomenklaturen är dåligt utredd har underarten av den stora dammusslan ännu inget namn men kallas i denna rapport för Anodonta cygnea x.

Kontakt