2010:27 Biotopkartering av rinnande vatten Beskrivning och jämförande analys av metoder i Dalarna, Jönköping och Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer: 2010:27

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2010:27 Kraftigt rensad fåra, Svartnäsån

Rapporten har utförts av Markus Rönnegård som ett examensarbete i naturgeografi för kandidatexamen i geovetenskap vid Umeå universitet. Syftet var att få en bättre förståelse för hur olika länsstyrelser genomför kartering/övervakningen av ytvattenförekomster, med inriktning mot biotopkartering av vattendrag och hur pass bra dessa metoder är.

Kontakt