2010:25 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Industrideponier

Om publikationen

Löpnummer: 2010:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2010:25 Ulvshyttans hyvelspånsdeponi

I denna rapport redovisas resultatet av en inventering och riskklassning av 30 industrideponier i Dalarnas län. Inventeringen gjordes enligt MIFO-modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) som har tagits fram av Naturvårdsverket. Metodiken innebär att uppgifter som finns arkiverade om det objekt som inventeras samlas in och bedöms, dvs. inga markundersökningar ingår i inventeringsarbetet. Riskklassningen görs i en skala från riskklass 1 (mycket stor risk) till riskklass 4 (liten risk). I rapporten finns en beskrivning av respektive deponi där inventeringsresultatet sammanfattas.

Kontakt