2010:20 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:20

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 100

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2010:20 Gråda i Österdalälven

Det är två decennier sedan den första årsrapporten från Dalälvens Vattenvårdsförening, DVVF, gavs ut.

År 2009 har varit ett ”normalår” som omfattat undersökningar av vattenkemi och växtplankton från olika delar av Dalälven samt analyser av metallhalter i fisk från några av sjöarna. Resultaten kan Du översiktligt läsa om i denna rapport. Om du är intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, så hänvisar vi till underlagsrapporterna som finns på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

År 2009 är det första undersökningsår som omfattas av det nya fyraåriga avtal som tecknats mellan föreningen och Svensk MKB, som står som uppdragstagare. Fr.o.m. detta år har samtidigt ett reviderat undersökningsprogram börjat gälla.

Kontakt