2010:12 Metaller i Fisk i Dalälvens sjöar faktorer som påverkar, förändring i tiden

Om publikationen

Löpnummer: 2010:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 55

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2010:12 Kartbild över Dalarnas län och det gröna visar avrinningsområdet för Dalälven

Rapporten kan även förekomma under namnet: Metallhalter i fisk i Dalälvens sjöar - faktorer som påverkar och förändringar över tid.

Dalälvens vattenvårdsförening (DVVF) genomför sedan 1990 samordnad recipientkontroll i ett 30-tal sjöar och lika många rinnande vatten i framför allt Dalälvens huvudflöde och större biflöden där de största punktutsläppen finns. Underökningarna omfattar både vattenkemi och biologiska parametrar. Alla undersökningar redovisas i en årsrapport. Därutöver har flera tematiska sammanställningar genomförts. De vattenkemiska undersökningarna har fortlöpande lagrats hos nationell datavärd (SLU-IMA).

Länsstyrelsen och DVVF beslutade 2006 att inleda ett samarbete för att sammanställa alla Dalarnas biologiska undersökningar av sjöar och rinnande vatten, lagra dessa hos aktuella datavärdar samt presentera och analysera dessa undersökningar i ett antal temarapporter för sjöar respektive rinnande vatten:

Rapport 2008:28 Utvärdering av vattenväxtsamhället i Dalälvens sjöar,
Rapport 2010:12 Metaller i fisk i Dalälvens sjöar – faktorer som påverkar, förändring i tiden,
Rapport 2010:13 Växtplanktonsamhällen i Dalälvens sjöar – faktorer som påverkar, förändring i tiden,
Rapport 2010:14 Fiskbestånden i Dalälvens sjöar – faktorer som påverkar, förändringar över tid,
Rapport 2010:16 Utvärdering av biologiska Bedömningsgrunder för sjöar – erfarenheter från Dalarna,
Rapport 2010:21 Mjukbottenfaunan i Dalälvens sjöar – struktur och funktion.

Kontakt