2010:08 Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2010:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2010:08 Vattenfyllt gruvhål, Östra Silvbergs gruva

Dalarna har en mer än 1000-årig historia av gruvdrift som tidvis varit mycket intensiv. Verksamheten har varit spridd över i stort sett hela länet, men mest omfattande i de södra delarna. Den kanske tydligaste symbolen för gruvdriften i länet är Falu koppargruva som under 1600- och 1700-talen stod för huvuddelen av världens kopparproduktion. Falu gruva lades ner 1992, och idag finns endast en aktiv gruva i länet; Garpenberg. Den långa traditionen av gruvdrift har dock lämnat efter sig en stor mängd gruvavfall. Eftersom vattenkraft länge nyttjades vid metallframställningen finns en stor andel av gruvavfallet i anslutning till sjöar och vattendrag.

De två tidigare gjorda gruvavfallsundersökningarna har inkluderat bedömningar av metalläckage från gruvobjekten till ytvatten. Riskbedömningarna har dock inte beaktat effekterna av metalläckaget för sjöar och vattendrag. Beroende på utspädning och ibland även tillskott från flera metallkällor kan ett utsläpp av en viss mängd metaller i ett fall vara försumbart men i andra fall orsaka ekologisk skada. I denna tredje etapp av gruvavfallsundersökning beskrivs metallsituationen för de sjöar och vattendrag som är påverkade av läckage från gruvavfall. Undersökningen utgår från metallhalter i ytvatten och syftar till att besvara följande två frågor:

1. Vilka sjöar och vattendrag är metallpåverkade?

2. Vilka gruvavfallsobjekt orsakar metallpåverkan i dessa sjöar och vattendrag? Gruvavfallsundersökning

Kontakt