2010:04 Mer träd på myrarna - igenväxning de senaste 20 åren

Om publikationen

Löpnummer: 2010:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Bild på rapport 2010:04

Länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län har i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet under 2008-2009 genomfört en studie av hur mängden träd förändrats på myrar under de senaste två decennierna. Som underlag till studien användes Riksskogstaxeringens miljöövervakningsdata.
Studiens syfte var att få fram resultat för förändring i trädförekomst på både nationell och regional nivå och resultatet redovisas i denna rapport. Dessutom föreslås en ny miljömålsindikator för delmålet bevarande biologisk mångfald inom miljömålet ”Myllrande våtmarker”.

Kontakt