2010 Kunskapsförmedlingsprojekt inom Miljöenheten Januari – Juni 2010

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 78

Publikationstyp: Annan

Framsida Kunskapsförmedlingsprojekt

Under våren 2010 har en intern utredning gjorts angående informationsutbytet på Miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna. Detta är slutredovisning av projektet.

Arbetet har utförts i fyra steg, enligt projektets fyra delmål:

1. En beskrivning görs av vilken data/information enheten innehar idag. Detta har sammanställts i bilaga 1, Materialbeskrivning 2010-04-26.

2. Enhetens åtta arbetsgrupper får de 40 beskrivningarna enligt ovan för att ta fram underlag till en behovsanalys.

3. En sammanställning av behovsanalysen görs av projektgruppen. Behovsanalysen presenteras i detta slutdokument för projektet tillsammans med en beskrivning av vilka operativa insatser som behövs för att tillgodose behoven.

4. En definition av vilka externa informationskanaler enheten har tillgång till redovisas tillsammans med en redogörelse för miljöenhetens externa målgrupper i bilaga 2 och 3.

Kontakt