2009:24 Övervakning av vedlevande insekter i Granåsens värdetrakt

Om publikationen

Löpnummer: 2009:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Skog med träd som har trillat omkull

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens ”Strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län” pekar ut värdetrakter som har en högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv än vad som finns i övrig skogsmark. Granåsens värdetrakt är ett område på 5080 hektar som domineras av äldre granskog. 14 procent av arealen är formellt skyddad som naturreservat eller Natura 2000-område. I syfte att övervaka och följa utvecklingen av faunan av vedinsekter på artnivå har ett urval av arter knutna till naturgranskog, eftersökts inom de fyra skyddade områden under 2006–2008, vilket ger ett underlag för framtida miljöövervakning av vedinsekter. Parallellt med insektsinventeringen kommer även utvecklingen av död ved att följas. Inventeringarna av insekter 2006–2008, då elva rödlistade arter påträffades, utgör ett första steg inom en miljöövervakning av Dalarnas skogsvärdetrakter. Upprepade inventeringar av insekter och död ved möjliggör en uppföljning av hotade vedinsekters beståndsutveckling och vid behov en eventuell tillämpning av stödåtgärder.

Kontakt