2009:22 Organiska miljögifter i Dalälven - inledande undersökningar

Om publikationen

Löpnummer: 2009:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 143

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2009:22 Dalälven, Passiv provtagare samt molekyler

Den här rapporten sammanställer screeningen av organiska vattendirektivsämnen som gjorts i Dalälven åren 2005-2008. Screeningen var mest omfattande år 2008 då 15 lokaler provtogs med passiva provtagare och stickprov.

Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka vattendirektivsämnen som finns i Dalälvens avrinningsområde, i vilken utsträckning de förekommer och var de kan tänkas komma ifrån.

Det är även viktigt att titta på hur ämnena förväntas bete sig i miljön och var vi kan hitta dem, men även hur användningen ser ut i länet. Detta för att kunna dra slutsatser om källan finns i länet, om ämnena kommer via långväga lufttransport eller kanske från importerade varor. Rapporten ska även belysa för vilka ämnen som det är prioriterat att vi hittar utsläppskällan.

Kontakt