2009:20 Vattenuttag för snökanoner i Dalarna - En sammanställning inom ramen för miljötillsyn

Om publikationen

Löpnummer: 2009:20

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2009:20 Burusjön och Idre fjäll, Älvdalens kommun

Det har tidigare inte gjorts någon sammanställning av vattenuttagen för snötillverkning i Dalarnas län, därför användes först Länsstyrelsens arkiv för att samla in de vattendomar som omfattar vattenuttag för konstsnötillverkning. Efter den första sammanställningen skickades ett brev ut till alla skidanläggningar som använder sig av konstsnötillverkning för att förklara studiens innebörd och att de kommer att kontaktas. Skidanläggningarna frågades bland annat om totalt vattenuttag, var vattnet tas ifrån, antal snökanoner och energiförbrukning i kWh.

På grund av att alla driftansvariga på skidanläggningarna inte fanns tillgängliga och att alla inte hade samordnade mätningar eller kontroller av vissa parametrar gick det dessvärre inte att få in alla uppgifter.

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att vattenverksamheten i Dalarnas län och arbetar med stöd av Miljöbalken. Denna studie ligger inom ramen för miljötillsyn och det data som samlats in kommer att användas för att få en samlad bild av vattenuttaget för snökanonsanvändningen i Dalarnas län. Insamlad data kommer också att användas i GREEN projektet som jobbar för minskad energianvändning för bland annat fjällnäringen.

Kontakt