2009:14 Samordnad recepientkontroll i Dalälven 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 100

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2009:14 Görälven

Detta är den 19:e årsrapporten från Dalälvens Vattenvårdsförening, DVVF, och den sista som tagits fram av det undersökningsteam som har genomfört undersökningarna sedan starten 1990. Fr.o.m. 2009 kommer analyserna att utföras av ett nytt laboratorium (se nedan).

År 2008 har varit ett ”normalår” som omfattat undersökningar av vattenkemi och växtplankton från olika delar av Dalälven samt analyser av metallhalter i fisk från några av sjöarna. Resultaten kan Du översiktligt läsa om i denna rapport. Om du är intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, så hänvisar vi till de underlagsrapporter som finns på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Ett nytt fyraårigt avtal rörande DVVF’s undersökningar har tecknats mellan föreningen och Svensk MKB AB, som står som uppdragstagare. Avtalet började gälla den 1 januari 2009 och bygger på fortsatta undersökningar enligt ett nytt programförslag som tagits fram av Länsstyrelsen.

Kontakt