2009:11 Tillsyn över energihushållning - Erfarenheter från Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: 2009:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 102

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2009:11 Borlänge energi

Länsstyrelsen och 5 kommuner i Dalarna har arbetat med energitillsyn sedan 2005. Fler kommuner har börjat senare. Tillsynen har till största delen varit inriktad mot tillståndspliktiga företag som inte varit med i Energimyndighetens program för energieffektivisering. Några kommuner har arbetat mot mindre företag.

Syftet med rapporten är att samla det som gjorts hittills och kunna blicka framåt. Syftet är också att föra ut till andra som är i startgroparna, att tillsynsvägleda samt att återkoppla till företagen.

Företagen som ingår i denna rapport var de som kartlades under tiden 2005-2007 och där kommunerna lämnat uppgifter till arbetsgruppen. Det innebär att rapporten inte är ett representativt urval utan de man hade tillräckligt mycket uppgifter på.

Syftet med energiprojektet var att väcka intresset och höja kunskapsnivån hos företagen och tillsynsmyndigheterna när det gäller Miljöbalkens krav på energihushållning. Projektet uppfyllde sitt syfte men det återstår mycket arbete för att nuvarande mål, 20 % effektivisering till 2020 jämfört med 2008 skall nås.

Kontakt