2009:04 Vattenvårdsplan för Dalälvens avrinningsområde - Beskrivning, kartläggning & analys av sjöar, rinnande vatten och grundvatten samt kvalitetskrav, miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov

Om publikationen

Löpnummer:
2009:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
106+107+115+61+148
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2009:04 Strömmande vatten

Rapporten består totalt av fem delar. De övriga fyra delarna återfinns i bilagadelen.

Svensk vattenförvaltning har sitt ursprung i ett EU-direktiv som beslutades 2000, och infördes i svensk lagstiftning 2004. Arbetet inom vattenförvaltningen pågår i sexårscykler.

Dalälvens avrinningsområde ligger i Bottenhavets vattendistrikt och utgörs av 63 olika delavrinningsområden.

Denna version av Dalälvens vattenvårdsplan är en remiss, sammanställd till december 2008. Vattenvårdsplanen utgör kompletterande faktaunderlag för de sjöar, vattendrag och grundvatten inom Dalälvens avrinningsområde som fanns med i det formella åtgärdsprogram som gick ut på remiss 2009 från vattenmyndigheten.

Länsstyrelsen Dalarna uppdaterade remissversionen av vattenvårdsplanen, och gav ut en ny upplaga i början av 2010.

Kontakt