2009:03 Bibagge i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2009:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Närbild på en skalbagge som kryper på en sten.

Att det senaste seklets stora landskapsförändringar på många sätt har omdanat våra åsar och dynlandskap är allmänt känt, men hur detta har påverkat de sandlevande insekternas liv och förekomster vet vi mindre om. Bibaggen är en av de arter som är hårt knuten till öppna sandmiljöer. Därtill är denna skalbagge beroende av vårsidenbiets kolonier.

För att få grepp om bibaggens aktuella utbredning och hotsituation har ett nationellt åtgärdsprogram för bibagge sjösatts. Utifrån åtgärdsprogrammet har Länsstyrelsen i Dalarnas län initierat en undersökning av såväl äldre kända lokaler som potentiella lokaler för denna art. På samtliga undersökta lokaler har såväl förekomst av bibagge, som vårsidenbi och andra sandlevande arter noterats.

Vid inventeringen påträffades bibaggen på ett överraskande stort antal platser i länet. Det är en glädjande och värdefull kunskapsgrund inför såväl kommande undersökningar som för den löpande hanteringen av täkttillstånd och skogsbruksärenden inom länets sandområden. Det är länsstyrelsens förhoppning att denna rapport skall bidra till att öka intresset och förståelsen för djurlivet i våra åslandskap.

Kartläggningen har utförts under åren 2005-2006 av Jens Montelius Risberg och Sanne Godow Bratt.

Kontakt