2009:01 Metod för kemikaliekontroll inom ramen för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Om publikationen

Löpnummer:
2009:01
Diarienummer:
Rapport nr 29-0080-014
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
102
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2009:01 En truck med en pall med kemikalier i blå tunnor

Länsstyrelsen i Dalarnas län och länsstyrelsen i Gävleborgs län har genomfört ett samverkansprojekt som fokuserar på metodutveckling av uppföljningssystem för användning och produktion av farliga ”kemikalier”. Resultaten från projektet ska utgöra underlag för miljömålsuppföljning och prioriteringar i länsstyrelsens och kommunernas tillsynsarbete, men kan dessutom i ett senare skede användas i regional övervakning av miljögifter, övervakning av vatten enligt vattendirektivets lista över prioriterade ämnen och inventering/klassificering av förorenad mark.

Föreliggande arbete har inriktats på att:
inventera förutsättningarna för ett tillsynsinriktat arbete med delmål 3 och delmål 4 för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö;
ta fram en generell och enkel metod för att identifiera kemikalieintensiva branscher/företag ur ett tillsynsperspektiv;
och ta fram en praktisk och enkel handledning för verksamhetsutövare när det gäller att identifiera och bedöma potentiell ”risk” med produkter/ämnen ur ett miljömålsperspektiv.

Kontakt