2008:26 Vedlevande insekter i Granåsens naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2008:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Bild på trillade träd och insekter

I november 2001 stormfälldes ca 600 granar i reservatet Granåsen. Stora mängder vindfälld granskog kan vara ett lokalt skogsskyddsproblem genom risken för massförökning av granbarkborre, men är samtidigt mycket värdefullt för många skogslevande insekter, svampar, mossor och andra grupper. Länsstyrelsen initierade en flerårig studie för att följa utvecklingen av granbarkborre i området, men även för att översiktligt dokumentera vedinsektsfaunan i reservatet, med tonvikt på sällsynta och hotade arter.

Ungefär 30 rödlistade arter av vedinsekter påträffades i reservatet. Beslutet att lämna reservatet Granåsen för fri
utveckling efter stormen var därför mycket gynnsamt för den biologiska mångfalden.

Kontakt