2008:20 Övervakningsmetodik för klipplevande lavar

Om publikationen

Löpnummer: 2008:20

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Närbild på lavar

Våra klippbranter hör till de miljöer som fortfarande delvis är dåligt kända vad avser växt- och djurliv. Därför har åtgärdsprogram tagits fram för flera sällsynta klipplavar, såsom elfenbenslav, jättesköldlav och långt broktagel. Inom ramen för arbetet med dessa program har inventeringar utförts, som har gett oss en bild av dagsläget för dessa arter. Ännu finns dock stora luckor i vår kunskap om dessa växtsamhällens dynamik. Att de stora förändringar som skett i markanvändningen under 1900-talet också har satt spår i bergsbranternas liv är känt, men hur detta har påverkat bestånden av krävande lavar vet vi mindre om. För att bygga upp ett faktaunderlag som ger oss bättre möjligheter att långsiktigt kunna bevara dessa arter, föreslås i åtgärdsprogrammet att ett nationellt övervakningsprogram etableras, som kan leverera kontinuerliga data om tillståndet på växtplatserna för de mest utsatta klipplavarna. Utifrån detta har Länsstyrelsen i Dalarnas län låtit arbeta fram föreliggande metodik.

Rapporten har tagits fram av Svante Hultengren och Janolof Hermansson på Naturcentrum AB vilka tidigare prövat och utarbetat likartade metoder. Rapporten beskriver en upprepningsbar metod för att under lång tid övervaka och följa upp förändringar inom populationer av klipplevande lavar. Arbetet med etableringen av provytor för åtgärdsprogramsarterna elfenbenslav, jättesköldlav och långt broktagel koordineras av Länsstyrelsen i Dalarnas län och beräknas vara färdigt år 2009.

Kontakt