2008:19 Steklar i Dalarnas sandtallskogar

Om publikationen

Löpnummer: 2008:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Närbild på en stekel och en spindel.

Våra sandmiljöer hör till de naturtyper som fortfarande delvis är dåligt kända vad avser växt- och djurliv. Vår kunskap om våra sandlevande insekter, framförallt steklar, bygger till stor del på gamla insamlingar i landets museer. Att det senaste seklets stora landskapsförändringar på många sätt har omdanat våra åsar och dynlandskap är allmänt känt, men hur detta har påverkat de sandlevande insekternas liv och förekomster vet vi mindre om. För att få grepp om den aktuella situationen har åtgärdsprogrammet ”Steklar i sandtallskog” tagits fram, som berör ett urval av våra sannolikt mest hotade sandmarksinsekter. Vid inventeringen påträffades programmets samtliga tre fokusarter: silversandbi Andrena argentata, rovstekeln Belomicrus borealis samt den gulhornade rovflugan Cyrtopogon luteicornis.

Utifrån åtgärdsprogrammet har Länsstyrelsen i Dalarnas län initierat en undersökning av flertalet äldre kända lokaler för dessa arter. Därutöver har ett antal lämpliga sandområden valts ut, där de aktuella arterna borde kunna förekomma. På samtliga undersökta lokaler har alla sandlevande steklar noterats, samt en rad andra arter med för dessa gemensam ekologi.

Undersökningen har utförts av Johan Abenius, Nynäshamn (inventering) och Sven Hellqvist, Umeå (artbestämning). I och med denna inventering har vi fått en aktuell bild av förekomsterna för några av våra ovanligaste sandsteklar. Det är en värdefull kunskapsgrund inför såväl kommande undersökningar som för den löpande hanteringen av täkttillstånd och skogsbruksärenden inom länets sandområden. Det är länsstyrelsens förhoppning att denna rapport skall bidra till att öka intresset och förståelsen för djurlivet i våra åslandskap.

Kontakt