2008:18 Vildbin i Dalarnas odlingslandskap

Om publikationen

Löpnummer:
2008:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport
Närbild på ett bi på en lila blomma.

Våra gamla slåtter- och betesmarker hör till de miljöer som fortfarande delvis är dåligt kända vad avser växt- och djurliv. Vår kunskap om insektslivet i dessa mycket artrika miljöer har ökat kraftigt under de senaste decennierna, men i Dalarnas län har mycket få regelrätta karteringar gjorts av utvalda artgrupper i gräsmarkerna. Att de stora förändringar som skett i jordbrukets markanvändningen under 1900-talet har slagit hårt mot ängarnas liv är allmänt känt, men hur dagsläget ser ut för en så viktig grupp som bin vet vi mindre om. För att sprida ljus kring vildbinas aktuella situation har ett åtgärdsprogram tagits fram för de sex mest hotade av landets vildbiarter.

I enlighet med åtgärdsprogrammet för vilda bin i ängsmarker har Länsstyrelsen i Dalarnas län initierat en fältkartering av ett antal lämpliga områden i länet. Undersökningen har utförts av entomologen och biforskaren Magnus Larsson, Uppsala. I och med denna inventering har vi fått den första samlade bilden någonsin av förekomsterna för våra ovanligaste och mest skyddsvärda vilda bin. Rapporten utgör en värdefull och långsiktigt användbar kunskapsgrund inför såväl miljövårdsenhetens täkthandläggningar av sand- och grusmarker som för lantbruksenhetens arbete med rådgivning och miljöstöd till lantbrukare.

Kontakt