2008:13 Organiska miljögifter i grundvatten

Om publikationen

Löpnummer: 2008:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2008:13 Badelundaåsen vid Stadsberget strax norr om Hedemora

Syftet med Länsstyrelsens undersökning i Dalarnas län har främst varit att följa upp SGUs resultat år 2003 genom provtagning som även omfattar grundvatten från urbant påverkade områden. Undersökningen omfattar 15 vattentäkter, 3 grävda brunnar, 4 grundvattenrör samt en källa som delvis påverkas av ytvatten.

Det togs vattenprov för analys av totalt 39 organiska miljögifter omfattande PAH, pesticider, VOC, klorerade lösningsmedel samt fenolära föreningar. Separat togs även vattenprov för en standardanalys motsvarande den som normalt utförs vid vattenverken. Sju stationer provtogs även med avseende på totalhalt av kvicksilver.

Kontakt