2008:04 Milsbosjöarna - ett pilotprojekt inför arbetet med åtgärdsprogram inom EU:s ramdirketiv för vatten

Om publikationen

Löpnummer: 2008:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2008:04 Vy över Nedre Milsbosjön

Rapporten består av en inledande litteraturstudie över vattenvårdsarbetet i EU, en områdesbeskrivning över Milsboåns avrinningsområde samt ett avsnitt om fosfor och dess problematik.

Rapporten har sedan fokuserat på tre områden: sammanställning av information om området i form av intervjuer och övrig data som t.ex. jordprovtagning, analyser av fosforproblematiken genom beräkningar med Fyrismodellen samt förslag till åtgärder för att minska fosforbelastningen från jordbruksmark.

Projektet har bedrivits i samarbete mellan boende i Milsboåns avrinningsområde, Länsstyrelsen Dalarna, Borlänge och Säters kommuner samt Institutionen för Miljöanalys vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kontakt