2007:17 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Metallverk, metallgjuterier och ytbehandling av metall

Om publikationen

Löpnummer: 2007:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 41

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2007:17 Gjutning av tackor, från boken Grytnäs socken I (utgiven 1941),författare Agaton Ericstam

Länsstyrelsen i Dalarnas län har sedan hösten 1999 identifierat och inventerat potentiellt förorenade områden i länet. Inventeringsarbetet pågår i hela landet och utförs enligt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden, MIFO (Naturvårdsverket, rapport 4918). Målsättningen är att identifiera, undersöka och vid behov efterbehandla alla Sveriges förorenade områden, vilket är en del i arbetet med att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Hittills har branscherna gruvindustri och kemtvättar samt skogsindustrisektorn, vissa tillståndspliktiga anläggningar i drift och några utvalda industriområden inventerats. I denna rapport redovisas resultaten av den inventering som gjorts av nedlagda objekt inom branscherna primära och sekundära metallverk, metallgjuterier och ytbehandling av metall.

Kontakt