2007:06 Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter perioden 2001-2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-3127
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
73
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2007:06 Referensstation i Sundborn i Falu kommun

Dalarnas luftvårdsförbund har under 2001-2006, i samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen genomfört mätningar av luftkvalité i länets större tätorter. Mätningarna har genomförts två vintrar i varje tätort med ca 3 års mellanrum – den senaste gången vintern 2005/06.

Målet med dessa undersökningar är att visa om miljömål och miljökvalitetsnormer (för årsmedelvärden) klaras. Mätningarna har omfattat kvävedioxid (NO2) och åtta olika flyktiga organiska ämnen, vilka tillsammans kallas ”VOC”, i den största tätorten i varje kommun. Mätpunkten har valts för att belysa ett normalt bakgrundsvärde för respektive tätort – så kallat ”Urban bakgrund”, vilket i praktiken innebär ett bilfritt torg eller motsvarande placering.

De enskilda analyserna för 13 vinterveckor (oktober – mars) sammanställs till ett så kallat ”vintermedelvärde” vilket visar den genomsnittliga luftkvalitén för tätorten. Dessutom har kompletterande mätningar utförts enstaka veckor - bl.a. vid hårt trafikerade gator (gaturum). Notera att i de undersökningar som redovisas i denna rapport har endast vintermedelvärden beräknats. Årsmedelvärdet är alltid lägre eftersom luftkvaliten är bättre på sommaren. Översiktligt kan man utgå från att årsmedelvärdet är ca 80 % av vintermedelvärdet.

Som jämförelse har motsvarande undersökningar genomförts vid två referensstationer - dels på landsbygd i Sundborn (Falu kommun) och dels vid Fulufjällets nationalpark (Älvdalen).

Kontakt