2006:36 Bottenfauna i Dalarna juni 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:36

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2006:36 Vattendrag

Den här rapporten har upprättats på uppdrag av länsstyrelsen i Dalarnas län. Rapporten beskriver hur förekomsten av sötvattensmärlan Rivulogammarus lacustris i Fjätans vattensystem förändrats med tiden sedan 1975. Märlorna hör till mest försurningskänsliga organismer som finns, sannolikt missgynnas de, precis som lax, av pH under 6,3. Rapporten avhandlar också bottenfaunasamhället i sin helhet i tio lokaler i Fjätans- och fyra lokaler i Enåns vattensystem.

Dessutom diskuteras faunan i åtta Natura 2000 vattendrag.

Lite vid sidan av projektet eftersöktes den rödlistade skalbaggen Cicindela maritima vid Enåns sandiga stränder. Skalbaggen påträffades inte vid Enåns stränder.

Kontakt