2006:34 Vattnets näringsgrad i Nedre Milsbosjön under de senaste årtusendena

Om publikationen

Löpnummer: 2006:34

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2006:34 Nedre Milsbosjön

Nedre Milsbosjön, tolv kilometer sydost om Borlänge, är en av Dalarnas läns näringsrikaste sjöar. En paleolimnologisk undersökning har gjorts i denna sjö för att undersöka hur näringshalten i sjön förändrats historiskt. Syftet är att bidra med underlagsmaterial för kommande åtgärdsprogram inom ramen för det pågående arbetet med EU:s vattendirektiv.

En 2.7 meter lång sedimentpropp har tagits upp ur sjöns botten. Den täcker de senaste 2500 åren. De viktigaste analyserna som gjorts på sedimentet är: Kiselalger för att utläsa vattnets forna totalfosforhalt, pollen och träkolspartiklar för att studera områdets jordbrukshistoria, och analyser av organsikt kol för att få ett grovt mått på erosionens omfattning vid sjön. Sedimentet från 1900-talet har daterats med bly-210 metoden och det äldre sedimentet genom indirekt datering med stöd av pollenanalysens vittnesbörd om vegetationens utveckling.

Från cirka 500 f Kr till 500 e Kr var sjön en skogssjö och den mänskliga påverkan var liten. Ungefär 500 e Kr började jordbruket vid sjön. Fosforhalten fluktuerade under loppet av ungefär 1500 år mellan 25-50 mikrogram per liter.

Efter andra världskriget accelererade strukturomläggningen av jordbruket. Fosforhalten i vattnet i Nedre Milsbosjön ökade markant och den nådde värden kring 200 mikrogram per liter på 1980- och 1990-talen.

Under 2000-talet har halten sjunkit till i runda tal 100 mikrogram per liter. Den primära orsaken till att Nedre Milsbosjön har så hög fosforhalt är den intensiva djurhållningen. Kring sjön finns stora besättningar av både nötkreatur och hästar vilket ger ett betydande tillskott av näring till sjön.

Kontakt