2006:27 Grundvatten och dricksvattenförsörjning - En beskrivning av förhållandena i Dalarnas län 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:27

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 148

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2006:27 Badelundaåsen, udden vid Dalälvarnas förening i Djurås

Det är under de senaste hundra åren som gemensam vattenförsörjning utvecklats och byggts ut i Dalarnas län. Under denna tidsperiod har också modernisering och industrialisering inneburit att riskfaktorerna för förorening av yt- och grundvatten ökat. Tillgången på bra grundvatten för dricksvattenändamål är förhållandevis mycket bra i länet. Det är ändå viktigt att grundvattenresurserna uppmärksammas och skyddas från föroreningar på lång sikt. En grundvattentäkt som förorenats kan vara svår eller i vissa fall omöjlig att återställa.

För den långsiktig planeringen är det angeläget att dricksvattenförsörjningen behandlas i den kommunala översiktsplaneringen. Var i kommunen fi nns de grundvattenförekomster som nyttjas idag och de som kan komma att nyttjas i framtiden?

Denna rapport belyser översiktligt förhållandena i länet. I sex av länets kommuner finns även utarbetat vatteninventeringar som ger en mera detaljerad bild av situationen. Materialet i rapporten och de kommunala vatteninventeringarna kan användas i den kommunala planeringen samt även bilda underlag för en kommunal försörjningsplan.

Kontakt