2006:13 Samrådsredogörelse och beslut - EnergiIntelligent Dalarna program för regional energisamverkan

Om publikationen

Löpnummer: 2006:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2006:13 Berguv och vindkraftverken Hunflen

Utgångspunkt för detta regionala energiprogram är de energirelaterade mål och åtgärder som redovisas i Dalarnas Miljömål, den regionala anpassningen av de nationella miljömålen. Andra viktiga utgångspunkter är arbetet med regionalt hållbar utveckling som utvecklas i Dalastrategin och Miljövårdsberedningens strategi för energieffektivisering.

Det regionala energiprogrammet har utarbetats genom en omfattande process i bred samverkan under 2004–2005 med Länsstyrelsen och GDE-Net (det regionala energi kontoret) som samordnande kraft. I en styr- och referensgrupp har ca 25 organisationer deltagit. I energiprogrammet ges mer information om arbetet med framtagandet.

Under första halvan av oktober remitterades ett preliminärt slutförslag till representanterna i styr- och referensgruppen. 18 personer inkom med skriftliga eller muntliga synpunkter. Dessa beaktades i hög grad och finns sammanställda i ett särskilt underlag, vilket inte redovisas här.

Den 22 november 2005 ställdes ett slutförslag av energiprogrammet ut. Remisstiden fastställdes till den 1 februari 2006. En sammanfattning av yttrandena med kommentarer återges i denna rapport under avsnitt 3.

Inför Länsstyrelsens styrelse den 15 februari 2006 hade till den 1 februari inkomna yttranden studerats och ett beslutsunderlag tagits fram med förslag till beaktande. Styrelsen beslutade i enlighet med detta förslag, vilket återges i avsnitt 2.1. I rapporten redovisas utdrag ur styrelseprotokoll.

Kontakt