2006:02 Strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2006:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Skogsbrant

Detta dokument redovisar regional strategi för genomförande av formellt skydd i Dalarnas län i enlighet med miljömålet Levande skogar och dess delmål 1.

Med formellt skydd avses här naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal.
Dokumentet utgör slutredovisning av den hemställan som gjorts till Länsstyrelsen Dalarna och Skogsvårdsorganisationen av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Den regionala strategin vänder sig till samtliga som har intressen i skogen. Ambitionen med strategin är att göra det tydligt hur myndigheterna kommer att arbeta med bildandet av formellt skydd i skogen och vara ett underlag för naturvårdsplaneringen i länet.

Kontakt