Kommunikationsstrategi för Dalarnas miljömål 2005-2006

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 22

Publikationstyp: Strategi

Framsida rapport utan löpnummer Berguv

Enligt uppdrag från regeringen (M98/3090/8) har Länsstyrelsen övergripande ansvar för det regionala miljömålsarbetet och uppföljning av miljömålen. Länsstyrelsen ska i detta arbete bland annat ta de initiativ som behövs för att stimulera miljömålsarbetet inom olika samhällssektorer och för att målen ska få genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen. Länsstyrelsen ska också, enligt uppdraget, stödja kommunerna med underlag för att formulera lokala mål och åtgärdsprogram.

Enligt Länsstyrelsens tolkning är kommunikation av miljömål och miljöfrågor en väsentlig del av regeringsuppdraget. En mycket viktig del av Länsstyrelsens miljömålsarbete är således att öka kunskapen om, förståelsen för och engagemanget i viktiga regionala och lokala miljöfrågor. För att åstadkomma detta behövs kommunikation och information om

- tillstånd och förändringar i miljön

- Dalarnas miljömål, dvs. det miljötillstånd som ska eftersträvas

- handlingsplanen till Dalarnas miljömål, dvs. vilka åtgärder som krävs för att uppnå det miljötillstånd som miljömålen beskriver.

Kontakt