2005:19 Metallhalter i dricksvatten från borrade brunnar i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2005:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2005:19 Vattenglas

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och dess förekomst och sammansättning är starkt beroende av de geologiska förhållandena. Huvuddelen av Dalarnas hushåll är anslutna till kommunalt vatten och har därmed ett dricksvatten av god kvalitet och med regelbundna kontroller. I Dalarna finns ändå jämförelsevis många enskilda brunnar. Socialstyrelsen ger ut allmänna råd om försiktigthetsmått för dricksvatten, men det finns inget tillsynsansvar från myndigheterna, utan det är upp till den enskilde brunnsägaren att själv kontrollera sitt vatten. Kommunernas miljökontor ger dock råd till privatpersoner om provtagning, åtgärdsmetoder och liknande.

I och med att det inte finns något myndighetsansvar för enskilda brunnar, sakans även en bra helhetsbild av vattenkvaliteten i dessa. För att kunna ha ett underlag för rådgivning till de privatpersoner som har eller planerar att anlägga egen brunn har denna rapport tagits fram.

Syftet med undersökningen, som är den del av det regionala arbetet med miljömålet Grundvatten av god kvalitet, är att identifiera riskområden för förhöda metallhalter i enskilda brunnar. För att få bättre kunskap om metallkoncentrationerna i bergborrade brunnar avseende uran, arsenik, bly, kadmium, barium, bor, molybden och strontium har provtagning skett i 164 brunnar i länet.

Att komma med långtgående råd och anvisningar för hur man åtgärdar problem med metaller är inte målsättningen med rapporten. Generella råd och anvisningar nämns dock.

Kontakt