2005:16 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2004

Om publikationen

Löpnummer: 2005:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2005:16 Forshuvud

I och med denna årsrapport har vi följt och årligen redovisat 15 års utveckling av miljöförhållandena i Dalälven.

Det unika är att det är samma team av människor som fått förtroendet att genomföra undersökningarna under en så förhållandevis lång period. Detta borgar för att antalet felkällor är så få som möjligt och att skillnader i både rum och tid därmed kan beskrivas på ett så relevant sätt som mätteknik och övriga omständigheter tillåter.

Bland de resultat från 2004 som är värda att uppmärksamma kan nämnas de tidvis höga metallhalter som även i år uppmätts i Västerdalälven vid Yttermalung, vattnets halt av molybden i nedre älven som verkar öka, kloridhalten i Varpans utlopp i övre Faluån som av en för oss oförklarlig anledning lagt sig på en högre nivå under senare år, metallhalter i Garpenbergsån som istället uppvisar en minskning, och siktdjupet i Bottenhavet vid Eggegrund som aldrig varit bättre sedan undersökningarna startade 1990.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt