2004:24 Program för uppföljning av Dalarnas miljömål och åtgärder 2004-2006

Om publikationen

Löpnummer: 2004:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 97

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2004:24

Enligt uppdrag från regeringen (M98/3090/8) har Länsstyrelsen det övergripande ansvaret för regionalt mål- och uppföljningsarbete. Uppdraget ska årligen redovisas till regeringen senast den 1 mars.

Länsstyrelsen ska fortlöpande regionalt anpassa, precisera och konkretisera 14 av de 15 nationella miljökvalitetsmålen. För miljökvalitetsmålet Levande skogar har Skogsvårdsstyrelsen ansvaret på regional nivå men ska i sitt målarbete samverka med Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska också samordna arbetet med anpassning av delmål och sektorsmål till Dalarna i samverkan med centrala och regionala myndigheter samt sektorns övriga aktörer och därvid ta de initiativ som behövs för att stimulera miljömålsarbetet inom olika samhällssektorer och för att målen ska få genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen.

Länsstyrelsen ska fortlöpande ansvara för och samordna uppföljningen av miljökvalitetsmålen på regional nivå samt stödja kommunerna med underlag för att formulera lokala mål och åtgärdsprogram.

Kontakt