2004:23 Avloppsreningsverk i Dalarnas län*

Om publikationen

Löpnummer:
2004:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-3044
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
52 exklusive bilagor, totalt cirka 150 sidor
Publikationstyp:
Rapport

I Dalarnas miljömål finns mål för bland annat fosforutsläpp och nyttiggörande av avloppsslam. I Dalarna fanns år 2004 37 avloppsreningsverk som är tillståndspliktiga (dimensionerade för minst 2000 personer).

I denna rapport sammanställs utsläpp av växtnäringsämnen samt mängden prucerad slam och dess kvaliet för dessa avloppsreningsverk för perioden 1990-2002.

Under 1990-1992 var de sammanlagda årliga utsläppen från dessa avloppsreningsverk i medeltal 16 ton fosfor och 950 ton kväve. År 2002 uppnådde lite mer än hälften av avloppsreningsverken en 95 procentig fosforrening, vilket är den reningsgrad som samtliga verk ska ha uppnått senast år 2010. Samtidigt uppfyllde alla utom ett avloppsreningsverk gällande villkor i miljötillstånden för utsläpp av fosfor.

Under 1990-2002 producerades årligen totalt i länet cirka 10 000 ton (TS) avloppsslam. Slam från Främby reningsverk undantaget, hade tre fjärdedelar av slammet i Dalarnas län så god kvaliet år 2003 att det uppfyllde de då gällande gräns- och riktvärden för användning i jordbruket.

1990 lades ungefär 90 procent av slammet på deponi. Användning av slam på åkermark ökade därefter till som mest 20 procent, för att efter Lantbrukarnas Riksförbunds slamstopp 1999 i stort sett upphöra helt. År 2002 lades hälften av slammet på deponi och hälften användes som anläggningsjord. Anläggningsjord inkluderar marktäckning av gruvavfall och andra deponier.

*) Rapporten saknas i pdf-format. Kontakta Länsstyrelsen vid intresse.

Kontakt