2003:09 Inventering av förorenade områden i Dalarans län - Massa- och pappersindustri, träimpregnering och sågverk

Om publikationen

Löpnummer: 2003:09

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2003:09 En tunna med doppningsmedel på ett sågverk

Denna rapport redovisar en inventering av förorenade områden i Dalarnas län utförd 2001- 2002. Rapporten omfattar branscherna massa- och pappersindustrin, träimpregneringsanläggningar samt sågverk. Inventeringen har varit en orienterande studie, fas 1, i enlighet med den s.k. MIFO-modellen, som beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4918 - Metodik för inventering av förorenade områden.

Syftet är att få ett prioriteringsunderlag för provtagning och sanering av förorenade områden. Detta för att de stora resurser som sanering kräver ska kunna riktas dit behovet är som störst. Inventeringen har genomförts av länsstyrelsen i samarbete med länets kommuner.

Kontakt